O PROXECTO

“O barrio accesible: comercio TEAtende”

Por que un comercio accesible?

Das dificultades de comunicación que xorden entre as persoas con Trastorno do Espectro do Autismo (TEA) e os comerciantes da Cidade de Santiago de Compostela, e das barreiras de accesibilidade cognitiva que o colectivo con TEA atopa nos comercios da cidade, nace o proxecto “O barrio accesible: comercio TEAtende”.

As características innatas que presentan as persoas con TEA, xunto ás barreiras cognitivas, sensoriais e de comunicación presentes na nosa sociedade, fan das diferentes contornas espazos non accesibles. 

Isto, supoñe que as persoas con TEA, malia ser cidadás de pleno dereito, non podan facer uso dos deferentes servizos que ofrecen as nosas cidades, dende os máis básicos como saúde e educación, ata servizos de ocio e comercios.

Como consecuencia disto, creamos o programa “O barrio accesible: comercio TEAtende”, co obxectivo de suprimir as barreiras de accesibilidade cognitiva que as persoas con TEA, atopan na súa contorna, e máis concretamente, no comercio de proximidade.

Este proxecto desenvolverase seguindo dúas liñas fundamentais:

Por unha banda, queremos que as persoas con TEA poidan desenvolverse e desprazarse de forma autónoma na súa contorna máis próxima, o seu barrio, sentíndose así parte activa da comunidade e favorecendo o crecemento dun comercio de proximidade inclusivo. En definitiva, queremos que as persoas con TEA, poidan sentirse cidadás de pleno dereito facendo uso dos servizos que a comunidade poñe á nosa disposición.

Por outra banda, e como complemento indispensable para a consecución do anterior, queremos que neste proxecto se implique a comunidade de comerciantes da cidade de Santiago de Compostela e dos seus barrios. O obxectivo desta implicación, ademais de dar visibilidade ó comercio de proximidade, é convertelo nun comercio accesible para todas as persoas.

Para isto, é fundamental que os comerciantes coñezan as características das persoas con TEA, de forma que isto facilite e favoreza a comunicación entre eles á hora de ofrecer os seus produtos e por tanto a comprensión mutua e a toma de decisións por parte dos seus clientes.

CONCEPTOS CLAVE

Trastorno do Espectro do Autismo

O TEA é un trastorno do neurodesenvolvemento que afecta á configuración do sistema nervioso e ó funcionamento cerebral dando lugar a dificultades en dúas áreas principalmente na comunicación e a interacción social e a flexibilidade do pensamento e da conducta.

Estas características acompañaranlles durante toda a súa vida, afectando ás persoas con TEA en diferentes grados, que fan variar as súas necesidades. Estas necesidades poden verse reflectidas en: 

  • dificultades de comunicación, tanto verbal como non verbal.
  • falta de habilidades para establecer relaciones sociais, como achegamentos inusuais ou dificultades para comprender as regras sociais “non escritas”. 
  • a rixidez dos pensamentos, que se manifestan a través da insistencia de facer sempre o mesmo, nun repertorio limitado de intereses, e patróns de comportamento ríxido e repetitivo. 
  • alteración no procesamento dos estímulos, que pode manifestarse a través de malestar ante certos estímulos ou búsqueda dos estímulos que non percibe. 

Accesibilidade Cognitiva

A accesibilidade cognitiva, abarca todas aquelas estratexias que axudan a que as persoas que presentan necesidades derivadas de procesos cognitivos diferentes, podan acceder á información e procesala para utilizala na súa adaptación ó medio. Estas medidas poden facer referencia á: sensibilización, formación de profesionais, adaptación dos espazos, disposición e optimización de materiais, accesibilidade de trato e estruturación e anticipación.

Comercio de proximidade

Refírese ó comercio do barrio. Un comercio no que atopamos produtos locais ademais dun trato máis cercano por parte dos comerciantes, sen necesidade de realizar grandes desprazamentos, o que facilita o uso autónomo do mesmo en este caso, por parte das persoas con TEA.

Proxecto TEAtende subvencionado pola Deputación da Coruña