SER ACCESIBLE

ACCESIBILIDADE: UN CONCEPTO MÁIS AMPLO

A accesibilidade é unha característica dun espazo, ben ou servizo, que fai posible que calquera poida empregalo de forma autónoma, independentemente das súas características físicas, sensoriais ou intelectuais.
Actualmente, o concepto de «eliminación de barreiras arquitectónicas» xa foi superado, tendo en conta que hai persoas que poden ter outras barreiras cognitivas, psicolóxicas e de comunicación polo que é substituído por «accesibilidade universal», un concepto moito máis amplo que reúne as necesidades de toda a sociedade.

ACCESIBILIDADE UNIVERSAL

A accesibilidade universal é a condición que deben cumprir contornas, procesos, bens, produtos e servizos, así como obxectos ou instrumentos, ferramentas e dispositivos, para que sexan comprensibles, utilizables e practicables por todas as persoas en condicións de seguridade e confort e da forma máis autónoma e natural posible. Presupón a estratexia de «deseño para todos» e se entende sen prexuízo dos axustes razoables que deban adoptarse.

DESEÑO PARA TODOS COMO ESTRATEXIA DE ACCESIBILIDADE UNIVERSAL

Deseño para todos ou deseño universal, é unha estratexia encamiñada ó desenvolvemento de contornas, procesos, bens, produtos, servizos, obxectos, instrumentos, dispositivos ou ferramentas de xeito que poidan ser empregados por todas as persoas na maior medida posible, independentemente das súas características.

ACCESIBILIDADE COGNITIVA

A accesibilidade cognitiva, abarca todas aquelas estratexias que axudan a que as persoas que presentan necesidades derivadas de procesos cognitivos diferentes, podan acceder á información y procesala para utilizala na súa adaptación ao medio. (Manual de Accesibilidade cognitiva para persoas con trastornos do espectro do autismo: comprendo o meu entorno. Nieves Bouzas A. et al. Federación Autismo Galicia 2014.)